Nordisk hydraulikvirksomhed med globalt udsyn

Sammenlægningen af danske Hydra-Grene og svenske Specma i starten af 2016 skabte med ét en førende nordisk virksomhed inden for hydraulik. Hjemmebanen udvides løbende til andre dele af verden takket være et stigende globalt udsyn. Det sker ikke mindst i et tæt samarbejde med de store industrikunder, som gerne bærer Hydra/Specmas produkter, kompetencer og ikke mindst ansvarlighed med ud i verden.


For Hydra-Grene blev 2016 et markant år i virksomhedens mangeårige historie. Kø-bet af svenske Specma blev endelig gengemført i begyndelsen af januar 2016, og siden er det gået slag i slag med integrationen af de to hydraulikspecialister. Sammenlægningen af de to virksomheder var på papiret det perfekte match, og nu viser realiteterne at være lige så gode som forventningerne. Det primære DNA i begge virksomheder er hydraulik, men mens Hydra-Grene kommer fra en dansk handelstradition, kommer Specma fra en svensk industri- og produktionskultur, og når det bedste fra de to verdener mødes, så er der ingen, der kan måle sig med Hydra/Specma. Koncernen er nu blandt de førende i Norden inden for hydraulik til industrien og blandt de førende i verden inden for hydrauliske løsninger til vindindustrien. Op mod 100.000 hydraulikkomponenter lagerføres – lige fra fittings og slanger til ventiler, pumper og motorer.

Globale briller

Selvom hjemmemarkedet er Norden, fylder eksport af produkter og viden til andre dele af verden en stadig større del af omsætningen. I marts 2016 blev Hydra/Specma tildelt den dan-ske Eksportforenings prestigefyldte Exporter of the Year-pris. Det er en pris, der hvert år gives til virksomheder, der har vist en innovativ til-gang til eksport, har oplevet markant fremgang over en årrække, og som har gjort en ekstraordinær indsats for at fremme dansk eksport.

Timingen for prisen er naturligvis ikke tilfældig. Hydra/Specma har performet særdeles godt på eksportmarkederne de seneste år. Det skyldes først og fremmest, at de nordiske kunder har et ønske om at tage deres dygtigste leverandører og partnere med ud i verden. For Hydra-Grenes vedkommende gælder det først og fremmest inden for vindindustrien, hvor ikke mindst Danmark har flere globale spillere. For Specmas vedkommende gælder det fortrinsvis de store svenske industrikunder med interesser i Asien og Amerika.

Udvidelser i Kina

I oktober 2016 overtog Hydra/Specma den kinesiske industrivirksomhed Etola China fra finske Etola Group med henblik på at styrke koncernens tilstedeværelse i Asien. Etola China producerer smøre-, køle- og filtreringssystemer til industrigear og minedrift samt rør og slanger til vand, hydraulikolie og gearolie, og herved bliver Hydra/Specmas produktplatform langt mere komplet.

I dag har Hydra/Specma således to fabrikker i Kina – begge med en strategisk god belig-genhed: Én i Tianjin nær Beijing, hvor flere af verdens førende vindmølleproducenter har fabrikker, og én i Shanghai-området med hovedaktiviteter inden for hydrauliksystemer til marinekraner og trucks.

Udover aktiviteterne i Kina har Hydra/ Specma fuldskala produktion i Polen samt mindre produktionsenheder i Indien, Brasilien og USA. Platformen er gearet til betjening af både nordiske og globale kunder, og det bliver helt afgørende til sikring af væksten fremover.

Iboende ansvarlighed sættes på formel

Som nordisk koncern agerer Hydra/Specma ansvarligt over for både interne og eksterne interessenter. Det har gennem alle årene været en del af virksomhedens ophav og en iboende del af kulturen. Men efterhånden som de internationale aktiviteter fylder mere og mere, stiger behovet for at sætte formel på ansvarligheden. Derfor arbejder Hydra/Specma med en række tiltag inden for samfundsansvar, der skal sikre samme høje ansvarlighed overalt i virksomheden. Det sker som en integreret del af ambitionen for 2020, der er virksomhedens langsigtede vækststrategi. Tiltagene dækker blandt andet områderne medarbejdere, sundhed og sikker-hed, miljø og klima samt særlige aktiviteter.

Et af tiltagene på medarbejderområdet er en målsætning om at tiltrække flere kvindelige ansatte til koncernen. I dag er ca. 20 procent af de ansatte kvinder, hvilket er højt i hydrau-likindustrien, og dette tal skal gerne stige i de kommende år.

Inden for sundhed og sikkerhed arbejdes målrettet med registrering af nærvedulykker, mens Hydra/Specma inden for miljø- og klimaområdet blandt andet arbejder med at reducere energiforbruget med ikke mindre end 10 procent inden 2020. Denne reduktion måles pr. produceret enhed, så målsætningen kan nås sideløbende med et øget aktivitetsniveau.

Inden for særlige aktiviteter arbejdes blandt andet med at skabe fælles forståelse for emner som anti-korruption og forretningsetik blandt alle de op mod 1.100 medarbejdere. Der arbejdes også med Code of Conduct og kvalitetsmanualer over for de mange underleverandører over hele verden. Alt sammen et naturligt skridt for en nordisk virksomhed i global vækst.

Flere ben at stå på

2016 blev også året, hvor Hydra/Specma endnu engang havde stor gavn af at have flere ben at stå på. For mens aktivitetsniveauet inden for marine-, offshore- og mineindu-
strien fortsat ligger på et lavt niveau, så har der i 2016 været vækst inden for både lastbiler/busser og vind.

Udover de forskellige brancheben er der også geografiske forskelle. I nogle dele af verden er væksten inden for industrien høj, mens den i andre dele af verden flader ud. Hydra/Specma blev i slutningen af 2016 kåret som gazellevirksomhed i Indien, som er et relativt nyt marked for koncernen. I Europa har eksem-pelvis Polen leveret pæne vækstrater i 2016.

Hydra/Specma vil også i 2017 have fokus på at lægge vægten over på de ben, der performer godt, og tilsvarende at have mindre fokus på de brancher og geografiske områder, der af forskellige grunde ikke vækster. Herved udnyttes fordelene som global virksomhed, der er repræ-senteret inden for en række brancher, bedst.

 

Del