Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar - 2017

Schouw & Co. har udarbejdet en lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (Corporate Responsibility) for regnskabsåret 2017, jævnfør årsregnskabslovens §99a og §99b.

Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jævnfør årsregnskabslovens §99a, omfatter beskrivelse af forretningsmodellen i Schouw & Co. i relation til samfundsansvar, politikker for samfundsansvar og risikovurdering samt beskrivelse af handlinger og resultater. Den lovpligtig redegørelse, jævnfør årsregnskabslovens §99b, omfatter redegørelse om måltal og politikker for kønsmæssig sammensætning af ledelsen.

På selskabets hjemmeside: www.schouw.dk/om-os/corporate-governance/ - findes yderligere orientering fra de enkelte dattervirksomheder, der dog alene skal ses som supplement til nærværende redegørelse, samt redegørelse om virksomhedsledelse, jævnfør årsregnskabslovens §107b.

Samfundsansvar (§99a)
Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jævnfør årsregnskabslovens §99a, omfatter beskrivelse af forretningsmodellen i Schouw & Co. i relation til samfundsansvar, politikker for samfundsansvar og risikovurdering samt beskrivelse af handlinger og resultater.

Beskrivelse af forretningsmodellen i Schouw & Co.

Schouw & Co. er et diversificeret industrikonglomerat, der operationelt er struktureret, således at der under moderselskabet Schouw & Co. findes et antal 100% ejede porteføljevirksomheder, der hver især er opbygget som fokuserede delkoncerner med egne datterselskaber.

De enkelte porteføljevirksomheder opererer med en høj grad af operationel selvstændighed og har deres egen organisation og ledelse med ansvar for virksomhedens drift. Porteføljevirksomhedernes underliggende datterselskaber driver aktiviteter, som er identiske med eller tæt relateret til porteføljevirksomhedens gennemgående aktiviteter.

Mere end halvdelen af koncernens aktiviteter er placeret i Danmark eller det øvrige Europa. Koncernen har dog også betydelige aktiviteter uden for Europa, først og fremmest i Malaysia, Thailand, Chile og Ecuador, men produktionsenhederne i disse lande er gennemgående sammenlignelige med enhederne i Europa.

Størstedelen af koncernens omsætning hidrører fra automatiseret og avanceret procesproduktion, hvor indkøbte råvarer forarbejdes til produkter, der videresælges til kunder, som fremstiller det endelige slutprodukt. Den resterende del af omsætningen hidrører væsentligst fra teknisk handels- og forarbejdningsvirksomhed, hvor indkøbte komponenter håndteres og/eller forarbejdes inden videresalg til industrielle kunder. Koncernens aktiviteter udføres generelt efter høje kvalitetsstandarder.

Koncernens indkøb af råvarer er begrænset i antal forskellige typer og omfatter primært marine og vegetabilske råvarer samt oliebaserede produkter, der gennemgående indkøbes i store mængder fra anerkendte leverandører internationalt. Koncernens indkøb af komponenter omfatter derimod et meget stort antal produkter, der indkøbes fra mange leverandører over hele verden. Det gennemgående kendetegn for disse produkter er, at de er fremstillet hos anerkendte tekniske producenter med høje kvalitetsstandarder.

Koncernens afsætning er baseret på salg til professionelle kunder, som enten anvender koncernens produkter eller indarbejder disse i et endeligt slutprodukt. Afsætningen fra procesproduktion sker i væsentligt omfang til et begrænset antal kunder, der aftager store mængder. Koncernen har ikke direkte salg til private forbrugere og kun i meget begrænset omfang direkte salg til det offentlige. 

Ovenstående karakteristika for koncernens overordnede forretningsmodel betyder, at der er nogle CR-relaterede forhold, som er særligt centrale for vores forretning. Det gælder særligt forhold relateret til vores medarbejdere, vores anvendelse af ressourcer i form af bl.a. energi og råvarer samt god forretningsetik.

Politikker for samfundsansvar og risikovurdering
Schouw & Co. har vedtaget politikker for samfundsansvar (Corporate Responsibility) inden for områderne menneskerettigheder, sociale forhold og medarbejderforhold, antikorruption og forretningsetik samt miljø og klima. Koncernens CR-politik udgør rammen for en fælles tilgang blandt vores medarbejdere i forhold til vores værdier og vores målsætning om at agere bæredygtigt og ansvarligt. Politikken beskriver en række retningslinjer samt vores forventninger til hinanden og sammenfatter, hvordan vi bør opføre os som henholdsvis medarbejdere og arbejdsgiver. Politikken tager udgangspunkt i de ti principper i FN’s Global Compact.

Schouw & Co. har endvidere foretaget en samlet risikovurdering af disse områder, og de vigtigste risici beskrives nedenfor i sammenhæng med politikken for de enkelte områder.

Menneskerettigheder
Schouw & Co. har aktiviteter i en lang række lande verden over. Uanset hvilket land, vi opererer i, bestræber vi os på at overholde menneskerettighederne og på at behandle vores medarbejdere med værdighed og respekt. Vi støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneske­rettigheder som formuleret i FN’s menneskerettighedserklæring samt i ILO’s konventioner og anbefalinger.

Schouw & Co. har foretaget en overordnet risikovurdering i relation til menneskerettigheder. Koncernen opererer i mange forskellige lande, herunder også lande, der kan defineres som højrisikolande. Datter­selskabernes produktionsenheder på tværs af alle landegrænser er dog gennemgående helt sammen­lignelige, og vi bestræber os på at holde samme høje standard på alle produktionsenhederne – uanset geografisk tilhørsforhold.  Sidstnævnte vurderes som medvirkende til at reducere risikoen for negative påvirkninger på menneskerettigheder.

Sociale forhold og medarbejderforhold
I Schouw & Co. mener vi, at resultater skabes gennem mennesker. Vi tilstræber at være en ansvarlig arbejdsgiver, som sikrer ordentlige ansættelsesforhold, sunde og sikre arbejdsforhold og et motiverende arbejdsmiljø for vores medarbejdere.

Schouw & Co. har foretaget en overordnet risikovurdering i relation til sociale forhold og medarbejderforhold. Da Schouw & Co. anser medarbejderne som koncernens vigtigste ressource, vurderes CR-risici i forbindelse med sociale forhold og medarbejderforhold som et område af særdeles væsentlig karakter.

Koncernens høje andel af automatiseret produktion og håndteringen af de mange forskelligartede tekniske produkter stiller imidlertid betydelige krav til medarbejdernes kompetencer. Såvel i Europa som i de øvrige lande beskæftiges der således overvejende veluddannet arbejdskraft og medarbejdere, som efter oplæring og træning har erhvervet de nødvendige kompetencer, der muliggør overholdelse af porteføljevirksomhedernes kvalitets- og sikkerhedsstandarder. Det er medvirkende til at sikre, at der kan opretholdes et højt niveau inden for arbejdsmiljø, og der foretages kontinuerligt forbedringer for at minimere risici inden for området.

Anti-korruption og forretningsetik
Schouw & Co. har igennem årene opbygget et omdømme som en virksomhed, der opretholder en høj grad af integritet og etisk adfærd. Vi modarbejder alle former for korruption, herunder bestikkelse og facilitation payments.

Schouw & Co. har foretaget en overordnet risikovurdering i relation til anti-korruption og forretnings­etik. Visionen i Schouw & Co. er at være blandt de bedste til at skabe værdi på en ordentlig og troværdig måde ved at forpligte os selv og vores virksomheder til at tage ansvar og agere bæredygtigt, uanset hvilket land vi opererer i. Visionen er dybt forankret i den måde, Schouw & Co. driver forretning på, hvilket har medvirket til at opbygge koncernens gode omdømme gennem mange år.

På baggrund af koncernens overordnede forretningsmodel og den mangeårige tradition for at drive ansvarlig virksomhed vurderes det ikke, at dette område udgør en væsentlig CR-risiko, bortset fra den risiko, der naturligt er, hvis ikke alle medarbejdere – herunder specielt nye medarbejdere – er opmærk­somme på koncernens politik. Det er derfor nødvendigt med god information for at sikre, at den gode standard fastholdes.

Miljø og klima
Virksomhederne i Schouw & Co. arbejder i stor udstrækning med forarbejdning af råmaterialer i stor skala, og vi anerkender den påvirkning, vores produktion har på miljøet. Vores CR-politik i forhold til miljø og klima går hånd i hånd med ordentligt købmandskab. Vi arbejder for at beskytte miljøet og for løbende at nedbringe vores udledninger relativ til output.

Schouw & Co. har foretaget en overordnet risikovurdering i relation til miljø og klima. Som følge af den omfattende anvendelse af oliebaserede produkter og marine råvarer samt det betragtelige forbrug af energi til procesformål vurderes dette område at udgøre en væsentlig CR-risiko for størstedelen af koncernens virksomheder.

Det er imidlertid en naturlig del af koncernens forretningsmodel at søge at optimere udnyttelsen af råvarerne og minimere mængden af affald, samtidigt med at energiforbruget minimeres – for derved at reducere miljø- og klimapåvirkningen, og nedbringe de relative udledninger. Også fremadrettet vil der i de enkelte virksomheder være fokus på løbende forbedringer inden for miljø og klima.

Strategi for arbejdet med samfundsansvar
Schouw & Co. har etableret et strategihus som danner grundlag for koncernens langsigtede arbejde med samfundsansvar frem mod 2020. CR-huset indgår som en del af den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar.

Beskrivelse af CR-huset
CR-husets fundament udgøres af koncernens politik for samfundsansvar samt den rapportering, den regnskabspraksis og de managementsystemer, som er etableret. Herudover betragtes specielt to samfundsansvarsområder – menneskerettigheder samt anti-korruption og forretningsetik – som helt grundlæggende for alle koncernens virksomheder.

CR-husets søjler omfatter samfundsansvarsområderne sociale forhold og medarbejderforhold samt miljø og klima. På disse områder har koncernens virksomheder en stor frihedsgrad til at lægge indsatsen der, hvor den er mest relevant for den enkelte virksomhed. Det er dog forventningen, at alle indsatser støtter op om koncernens overordnede målsætninger om løbende at reducere det relative forbrug af energi og vand, at reducere mængden af affald og øge genanvendelse samt at sikre medarbejderne gode arbejdsforhold og et motiverende arbejdsmiljø.

Schouw & Co. ønsker at være blandt de bedste til at skabe værdi på en ordentlig og troværdig måde ved at forpligte os selv og vores virksomheder til at tage ansvar og agere bæredygtigt, samtidig med at vi skaber et motiverende arbejdsmiljø. Denne overordnede vision om ansvarlighed udgør CR-husets tag.

Link til diagram med CR-huset findes her.

Beskrivelse af handlinger og resultater
I 2017 har Schouw & Co. på tværs af koncernens virksomheder specielt arbejdet med samfundsansvarsområderne menneskerettigheder samt anti-korruption og forretningsetik. Arbejdet er hen over året koordineret gennem en række workshops faciliteret af eksterne konsulenter. 

I 2017 har de enkelte virksomheder således i detaljer identificeret hvilke potentielle negative påvirkninger, de kunne have på menneskerettigheder – både i forhold til vores egne medarbejdere, men også i forhold til leverandører, kunder og det omgivende samfund. Virksomhederne har forholdt sig til, hvordan man monitorerer disse potentielle negative påvirkninger, og hvad man kan gøre for at reducere eksponeringen på de mest risikofyldte områder. De identificerede risikoområder og de tilhørende handlingsplaner er blevet gennemgået af de eksterne konsulenter, som har givet feedback til hver enkelt virksomhed. Arbejdet har, som det kunne forventes, identificeret en række områder, hvor procedurer og andet kunne præciseres eller forbedres, men der er ikke identificeret områder, hvor øjeblikkelig implementering af væsentlige forandringer har været påkrævet.

I 2017 har koncernens virksomheder endvidere i fællesskab udviklet et e-learning program med fokus på anti-korruption og forretningsetik bestående af en fælles platform, der individualiseres til de enkelte virksomheder. E-learning programmet er opbygget af en virksomhedsspecifik velkomstvideo med den adm. direktør fra den pågældende virksomhed, en generel introduktion til koncernens CR-politik, et antal praktiske dilemmaer og endelig 10 testspørgsmål til afslutning.

Udviklingen af e-learning programmet er med hjælp fra en ekstern leverandør blevet afsluttet ved udgangen af 2017, således at programmet i 1. halvår 2018 kan introduceres til de relevante medarbejdere i koncernens virksomheder.

I relation til de øvrige samfundsansvarsområder – sociale forhold og medarbejderforhold samt miljø og klima – har de enkelte virksomheder i 2017 taget en række initiativer med fokus på de områder, som vurderes at udgøre en særlig CR-mæssig risiko, eller som indeholder et forretningsmæssigt perspektiv. Inden for disse områder refereres herunder nogle repræsentative eksempler fra de enkelte virksomheder. Som supplement til den lovpligtige redegørelse findes der på hjemmesiden en yderligere orientering fra de enkelte virksomheder.

Inden for sociale forhold og medarbejderforhold har BioMar i 2017 fortsat det strukturerede arbejde med at sikre arbejdsmiljøet i virksomhedens enheder og styrke den gode virksomhedskultur omkring sikkerhed. Konkret har det medført, at Lost Time Injury Rate er faldet fra henholdsvis 8,5 og 9,1 i 2015 og 2016 til 6,4 i 2017.

Fibertex Personal Care og Fibertex Nonwovens har de seneste år arbejdet med måltal og ensrettet registrering af uheld, samtidigt med at der løbende arbejdes med forbedring af sikkerhedsforanstaltninger på produktionsanlæg og træning af medarbejdere. Konkret har Fibertex Personal Care i 2017 kunnet registrere et fald i antal arbejdsulykker pr. million arbejdstimer til 15 mod henholdsvis 24 og 22 i 2015 og 2016, mens Fibertex Nonwovens har defineret en reference for fremtidige målinger.  

HydraSpecma har i 2017 systematisk arbejdet med at identificere årsager til arbejdsskader og eliminere disse. Konkret har der været fokus på sikker trafik i produktionsområder, herunder opmærkning af stier i produktionen, krav om sikkerhedsveste til besøgende i produktionen og flytning af truckkørsel fra områder med mange medarbejdere.

Borg Automotive beskæftiger sig med mekanisk produktion med mange manuelle processer, og virksomheden har traditionelt haft stor opmærksomhed på arbejdsmiljø. Borg Automotive blev en del af Schouw & Co. i april 2017, og virksomheden har siden da arbejdet med forberede automatisering af flere manuelle processer, først og fremmest på fabrikken i Polen.

GPV har i 2017 haft særlig fokus på arbejdssikkerhed i virksomhedens mekanikproduktion. Konkret er medarbejderne i virksomhedens danske svejseafdeling blevet undervist i risikoforhold i forbindelse med svejsning, herunder problemer med luftforurening.

Inden for miljø og klima har BioMar opsat målsætninger relateret til UN Sustainable Goals for områder som forbrug af vand og energisamt genbrug af affald. Arbejdet understøttes af en lang række lokale initiativer på virksomhedens fabrikker. I 2017 har BioMar kontraheret endnu et naturgasdrevet skib til foderleverancer i Norge, som sammen med de øvrige aktiviteter har medvirket til at reducere CO2-udledningen i 2017 til index 89 i forhold til 2016 som index 100.

Fibertex Personal Care og Fibertex Nonwovens har i 2017 fortsat arbejdet med certificeringer inden for miljø. Ved udgangen af 2017 havde Fibertex Personal Care indført certificerede miljøledelsessystemer (ISO 14001) i både Danmark, Malaysia og Tyskland. Derudover er fabrikkerne i Danmark og Tyskland certificeret efter ISO 50001. Fibertex Nonwovens var allerede certificeret efter ISO 14001 og ISO 50001 på fabrikken i Danmark og har i 2017 opnået ISO 14001-certificering af fabrikkerne i Frankrig og Tyrkiet. Fibertex Personal Care har endvidere i 2017 haft fokus på at simplificere logistikprocessen for leverancer af råvarer til fabrikken i Danmark, hvor 18.000 ton granulat nu årligt leveres med skib til Aalborg havn. Det vurderes, at den samlede optimering af forsyningskæden sparer miljøet for 150 ton CO2 om året.

HydraSpecma har i 2017 gennemført pilotprojekt med udskiftning af lyskilder til LED med henblik på at konstatere, at skiftet kan ske uden forringelse af det fysiske arbejdsmiljø, inden yderligere udskiftning gennemføres i 2018. Herudover har HydraSpecma igangsat analyse af varmekildeeffektivitet i en større enhed, ligesom der gennemføres test af forbedret luftfiltrering.

Borg Automotive beskæftiger sig med refabrikation af brugte autoreservedele, hvilket er en aktivitet, som i sin natur har en betydelig positiv effekt på miljø og klima. Virksomheden arbejder løbende med forbedring af processerne og reduktion af ressourceforbrug. Konkret er der i 2017 arbejdet med analyse af mulighederne for øget genbrug af emballagematerialer.

GPV har i 2017 forberedt projekt for udskiftning af belysning i den danske elektronikproduktion til LED-lyskilder.

I 2018 forventes koncernens e-learning program om anti-korruption og forretningsetik udrullet til de relevante medarbejdere på tværs af koncernens virksomheder. Herudover fastholdes koncernens CR-indsats inden for menneskerettigheder, sociale forhold og medarbejderforhold samt klima og miljø i de enkelte virksomheder.

Kønsmæssig sammensætning (§99b)
Bestyrelsen i Schouw & Co. har i 2017 fastsat følgende måltal for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen:

For måleperioden 1. april 2017 til 31. marts 2021 er det målsætningen, at antallet af generalforsamlingsvalgte kvindelige medlemmer af bestyrelsen i Aktieselskabet Schouw & Co. skal øges fra nuværende et medlem, svarende til 14%, til mindst to medlemmer, svarende til mindst 28%. Endvidere er det målsætningen for koncernen, at der i alle danske virksomheder i regnskabsklasse store C i samme måleperiode skal opnås en repræsentation på mindst et kvindeligt medlem af bestyrelserne, svarende til mindst 20%. Ved måleperiodens start var der ingen generalforsamlingsvalgte kvindelige medlemmer af bestyrelserne i disse virksomheder.

I 2017 er bestyrelsen i Schouw & Co. blevet suppleret med ét nyvalgt mandligt medlem, og bestyrelsen består dermed aktuelt af det maksimale antal på syv medlemmer, hvoraf én er kvinde. Det nye bestyrelsesmedlem blev valgt, fordi det blev vurderet, at det pågældende medlem har særlige kompetencer og indsigt, som er relevant for det børsnoterede moderselskab.

Koncernen har seks danske koncernselskaber i den relevante regnskabsklasse. Det er BioMar Group A/S med fem generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, BioMar A/S med tre generalforsamlings­valgte bestyrelsesmedlemmer, Fibertex Personal Care A/S med fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, Fibertex Nonwovens A/S, Hydra-Grene A/S og Borg Automotive Holding A/S med hver fem generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer samt GPV International A/S med fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Ved indgangen til den indeværende måleperiode var der ingen kvindelige generalforsamlingsvalgte medlemmer i disse bestyrelser, og der er ikke indvalgt kvindelige bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlinger i 2017, idet der ikke i 2017 har været nyvalg af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer med følgende undtagelser:

  • Borg Automotive Holding A/S blev overtaget af Schouw & Co. i 2017, og i den forbindelse blev en ny bestyrelse etableret med to fortsættende bestyrelsesmedlemmer fra den tidligere bestyrelse, to nye repræsentanter fra Schouw & Co. samt et yderligere nyt medlem.

  • Bestyrelsen for Fibertex Nonwovens A/S er blevet suppleret med et nyt medlem.

  • I bestyrelsen for BioMar Group A/S er et medlem blevet erstattet af nyt medlem.

  • I bestyrelsen for BioMar A/S (datterselskab af BioMar Group) er to interne repræsentanter fra BioMar Group blevet erstattet af to nye interne repræsentanter fra BioMar Group.

Udvælgelsen af de bestyrelsesmedlemmer, der er interne repræsentanter fra Schouw & Co. eller BioMar Group, er foretaget under hensyntagen til den ledelsesmæssige struktur i koncernen. De øvrige nyvalgte bestyrelsesmedlemmer er alle valgt, fordi det blev vurderet, at de har særlige kompetencer og indsigt, som er relevant for det pågældende forretningsområde.

Bestyrelsen i Schouw & Co. har endvidere vedtaget følgende politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på koncernens øvrige ledelsesniveauer:

Schouw & Co. er opmærksom på, at andelen af kvinder på ledelsesniveauerne i koncernen generelt er forholdsmæssigt lavere end medarbejdersammensætningen i koncernen i øvrigt. Schouw & Co. koncernens virksomheder skal derfor gøre en særlig indsats for at skabe nogle gode rammer for den enkelte kvindes karriereudvikling, eksempelvis gennem netværk, mentorordning eller andre konkrete initiativer, der kan styrke den enkeltes ledelseserfaring.

Schouw & Co. koncernens virksomheder skal endvidere gøre en målrettet indsats for at sikre den bedst mulige repræsentation af kvinder blandt kandidaterne ved besættelse af lederstillinger.

Koncernens politik er formelt gældende for moderselskabet og de danske virksomheder i regnskabs­klasse store C, for hvem der rapporteres, men er i øvrigt udtryk for en generel holdning. Koncernens politik har til formål at motivere en ønskelig udvikling i de tilfælde, hvor sammensætningen af ledende medarbejdere ikke er i balance med den generelle medarbejder­sammensætning i virksomheden.

Blandt de registrerede direktører i koncernens danske virksomheder i regnskabsklasse store C var der ved indgangen til den indeværende måleperiode ingen kvindelige repræsen­tanter, og der har i 2017 ikke været foretaget ændringer. Anderledes ser det ud i det bredere ledelseslag i den samlede koncern, hvor andelen af kvindelige repræsentanter blandt de ledende medarbejdere i højere grad afspejler medarbejder­sammensætningen generelt. I flere af virksom­hederne er andelen af kvinder blandt ledende medarbejdere højere end, eller på niveau med, den generelle medarbejdersammensætning i virksomheden.

Ved udgangen af 2017 er der foretaget en mere struktureret måling af andelen af kvinder blandt henholdsvis ledende medarbejdere og alle medarbejdere i koncernen, som viser følgende fordeling:

Andel af kvinder blandt medarbejdere

Ledende medarbejdere

 Alle medarbejdere

 

Schouw & Co.

20%

33%

BioMar

19%

20%

Fibertex Personal Care

37%

15%

Fibertex Nonwovens

27%

23%

HydraSpecma

16%

21%

Borg Automotive

11%

31%

GPV

38%

 57%

 

Koncernens virksomheder er opmærksomme på intentionerne i den overordnede politik og tilstræber at imødekomme dem i det omfang, det kan lade sig gøre uden at være i konflikt med de enkelte virksom­heders egne Code of Conduct eller andre interne politikker, som understreger, at virksomhederne ikke forskelsbehandler.

Af konkrete initiativer i koncernens virksomheder kan nævnes følgende eksempler: BioMar har i 2017 afholdt to lederudviklingsprogrammer af 5-6 dages varighed. På de to programmer var andelen af kvindelige deltagere henholdsvis 25% og 27%, hvilket er højere end andelen af kvindelige medarbejdere i BioMar, og i Fibertex Nonwovens er en kvindelig chef påbegyndt et toårigt MBA-forløb den 1. februar 2017. De øvrige virksomheder tilstræber, at der minimum er en kandidat af hvert køn repræsenteret ved rekrutteringsprocesser, såfremt at ansøgerfeltet tillader dette.

Organisationen i moderselskabet Schouw & Co. er af beskeden størrelse (12 fuldtidsmedarbejdere i 2017). Den er ikke blevet ændret i 2017, men i efteråret har der været gennemført et forløb med ansættelse af en ny General Counsel (Chief Legal Officer), hvor der i den afsluttende fase var et flertal af kvindelige kandidater. Forløbet blev afsluttet med ansættelse af en kvindelig medarbejder, som imidlertid først er tiltrådt efter årsskiftet.

Del