Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar - 2016

Samfundsansvar (§99a)

Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar (Corporate Responsibility) omfatter beskrivelse af forretningsmodellen i Schouw & Co. i relation til samfundsansvar, politikker for samfundsansvar og risikovurdering samt beskrivelse af handlinger og resultater.

Beskrivelse af forretningsmodellen i Schouw & Co.

Schouw & Co. er et diversificeret industrikonglomerat, der operationelt er struktureret således, at der under moderselskabet Schouw & Co. findes et antal 100% ejede porteføljevirksomheder, der hver især er opbygget som fokuserede delkoncerner med egne datterselskaber.

De enkelte porteføljevirksomheder opererer med en høj grad af operationel selvstændighed og har deres egen organisation og ledelse med ansvar for virksomhedens drift. Porteføljevirksomhedernes underliggende datterselskaber driver aktiviteter, som er identiske med eller tæt relateret til porteføljevirksomhedens gennemgående aktiviteter.

Mere end halvdelen af koncernens aktiviteter er placeret i Danmark eller det øvrige Europa. Koncernen har dog også betydelige aktiviteter uden for Europa, først og fremmest i Malaysia, Thailand og Chile, men produktionsenhederne i disse lande er gennemgående helt sammenlignelige med enhederne i Europa.

Størstedelen af koncernens omsætning hidrører fra automatiseret og avanceret procesproduktion, hvor indkøbte råvarer forarbejdes til produkter, der videresælges til kunder, som fremstiller det endelige slutprodukt. Den resterende del af omsætningen hidrører væsentligst fra teknisk handels- og forarbejdningsvirksomhed, hvor indkøbte komponenter håndteres og/eller forarbejdes inden videresalg til industrielle kunder. Koncernens aktiviteter udføres generelt efter høje kvalitetsstandarder.

Koncernens indkøb af råvarer er i antal begrænset, og omfatter primært marine og vegetabilske råvarer samt oliebaserede produkter, der gennemgående indkøbes i store mængder fra anerkendte leverandører internationalt. Koncernens indkøb af komponenter omfatter derimod et meget stort antal produkter, der indkøbes fra mange leverandører over hele verden. Det gennemgående kendetegn for disse produkter er, at de er fremstillet hos anerkendte tekniske producenter med høje kvalitetsstandarder.

Koncernens afsætning er baseret på salg til professionelle kunder, som enten anvender koncernens produkter eller indarbejder disse i et endeligt slutprodukt. Afsætningen fra procesproduktion sker i væsentligt omfang til et begrænset antal kunder, der aftager store mængder. Koncernen har ikke direkte salg til private forbrugere, og kun i meget begrænset omfang direkte salg til det offentlige. 

Ovenstående karakteristika for koncernens overordnede forretningsmodel betyder, at der er nogle CR-relaterede forhold, som er særligt centrale for vores forretning. Det gælder særligt forhold relateret til vores medarbejdere, vores anvendelse af ressourcer i form af bl.a. energi og råvarer samt god forretningsetik.

CR-politik og risikovurdering

Schouw & Co. har i 2016 vedtaget politikker for samfundsansvar inden for områderne menneskerettigheder, sociale forhold og medarbejderforhold, anti-korruption og forretningsetik samt miljø og klima. Koncernens CR-politik udgør rammen for en fælles tilgang blandt vores medarbejdere i forhold til vores værdier og vores målsætning om at agere bæredygtigt og ansvarligt. Politikken beskriver en række retningslinjer samt vores forventninger til hinanden og sammenfatter, hvordan vi bør opføre os som henholdsvis medarbejdere og arbejdsgiver. Politikken tager udgangspunkt i de ti principper i FN’s Global Compact.

Schouw & Co. har endvidere foretaget en samlet risikovurdering af disse områder, og de vigtigste risici beskrives nedenfor i sammenhæng med politikken for de enkelte områder.

Menneskerettigheder
Schouw & Co. har aktiviteter i en lang række lande verden over. Uanset hvilket land, vi opererer i, bestræber vi os på at overholde menneskerettighederne og på at behandle vores medarbejdere med værdighed og respekt. Vi støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder som formuleret i FN’s menneskerettighedserklæring samt i ILO’s konventioner og anbefalinger.

Schouw & Co. har foretaget en overordnet risikovurdering i relation til menneskerettigheder. Koncernen opererer i mange forskellige lande, herunder også lande, der kan defineres som højrisikolande. Datterselskabernes produktionsenheder på tværs af alle landegrænser er dog gennemgående helt sammenlignelige, og vi bestræber os på at holde samme høje standard på alle produktionsenhederne – uanset geografisk tilhørsforhold.  Sidstnævnte vurderes som medvirkende til at reducere risikoen for overtrædelse af menneskerettighederne.
 

Sociale forhold og medarbejder­forhold
I Schouw & Co. mener vi, at resultater skabes gennem mennesker. Vi tilstræber at være en ansvarlig arbejdsgiver, som sikrer ordentlige ansættelsesforhold, sunde og sikre arbejdsforhold og et motiverende arbejdsmiljø for vores medarbejdere. 

Schouw & Co. har foretaget en overordnet risikovurdering i relation til sociale forhold og medarbejderforhold. Da Schouw & Co. anser medarbejderne som koncernens vigtigste ressource, vurderes CR-risici i forbindelse med sociale forhold og medarbejderforhold som et område af særdeles væsentlig karakter.

Koncernens høje andel af automatiseret produktion og håndteringen af de mange forskelligartede tekniske produkter stiller imidlertid betydelige krav til medarbejdernes kompetencer. Såvel i Europa som i de øvrige lande beskæftiges der således overvejende veluddannet arbejdskraft og medarbejdere, som efter oplæring og træning har erhvervet de nødvendige kompetencer, der muliggør overholdelse af porteføljevirksomhedernes kvalitets- og sikkerhedsstandarder. Det er medvirkende til at sikre, at der kan opretholdes et højt niveau inden for arbejdsmiljø, og der foretages kontinuerligt forbedringer for at minimere risici inden for området.
 

Anti-korruption og forretningsetik
Schouw & Co. har igennem årene opbygget et omdømme som en virksomhed, der opretholder en høj grad af integritet og etisk adfærd. Vi modarbejder alle former for korruption, herunder bestikkelse og facilitation payments.

Schouw & Co. har foretaget en overordnet risikovurdering i relation til anti-korruption og forretningsetik. Visionen i Schouw & Co. er at være blandt de bedste til at skabe værdi på en ordentlig og troværdig måde ved at forpligte os selv og vores virksomheder til at tage ansvar og agere bæredygtigt, uanset hvilket land vi opererer i. Visionen er dybt forankret i den måde, Schouw & Co. driver forretning på, hvilket har medvirket til at opbygge koncernens gode omdømme gennem mange år. Det vurderes derfor, at dette område ikke udgør en væsentlig CR-risiko, men området tillægges alligevel stor opmærksomhed for at sikre, at den gode standard fastholdes.

Miljø og klima
Virksomhederne i Schouw & Co. arbejder i stor udstrækning med forarbejdning af råvarer i stor skala, og vi anerkender den påvirkning, vores produktion har på miljøet. Vores CR-politik i forhold til miljø og klima går hånd i hånd med ordentligt købmandskab. Vi arbejder for at beskytte miljøet og for løbende at nedbringe vores udledninger relativt til output.

Schouw & Co. har foretaget en overordnet risikovurdering i relation til miljø og klima. Som følge af den omfattende anvendelse af oliebaserede produkter og marine råvarer samt det betragtelige forbrug af energi til procesformål, vurderes dette område at udgøre en væsentlig CR-risiko for størstedelen af koncernens virksomheder.

Det er imidlertid en naturlig del af koncernens forretningsmodel at søge at optimere udnyttelsen af råvarerne og minimere mængden af affald, samtidigt med at energiforbruget minimeres – for derved at reducere miljø- og klimapåvirkningen, og nedbringe de relative udledninger. Også fremadrettet vil der i de enkelte virksomheder være fokus på løbende forbedringer inden for miljø og klima.

Beskrivelse af handlinger og resultater

Schouw & Co. koncernens CR-indsats har historisk og i 2016 primært været fokuseret på de områder, som vurderes at udgøre en særlig CR-mæssig risiko eller som indeholder et forretningsmæssigt perspektiv – altså sociale forhold og medarbejderforhold samt miljø og klima. 

Inden for sociale forhold og medarbejderforhold har BioMar i 2016 gennemført en spørgeundersøgelse om medarbejderengagement med henblik på at identificere forbedringsområder, hvilket bl.a. har medført forbedring af intern kommunikation. Lokalt har der endvidere på flere fabrikker været ekstraordinært fokus på sikkerhed og sundhed. 

Konkret har der på fabrikkerne i Costa Rica og Chile været afholdt mere omfattende programmer med undervisning i sikkerhed og sikring af fysisk arbejdsmiljø.

I 2016 har Fibertex Personal Care i Danmark haft fokus på at sikre adgangsforhold til maskiner i forbindelse med reparationer og vedligehold samtidig med, at der er arbejdet med ergonomisk korrekte arbejdsstillinger. I Tyskland og Malaysia har der været arbejdet med håndtering af farlige stoffer samt sikkerhed relateret til anvendelse af gaffeltrucks. Endelig er der foretaget en ensretning af registreringer af arbejdsulykker på de forskellige fabrikker. Samlet er frekvensen af arbejdsulykker med tabt arbejdstid reduceret fra 24 hændelser pr. million arbejdstimer i 2015 til 22 i 2016. 

Fibertex Nonwovens har i 2016 specielt haft fokus på at forbedre det fysiske arbejdsmiljø i de senest tilkøbte virksomheder. Konkret har det medført installering af nye støjkabiner omkring støjende maskiner på to produktionsanlæg i USA, som har medført en markant reduktion i støjniveau for de operatører, der dagligt arbejder på linjerne. Derudover er der på fabrikken i Tyrkiet installeret aircondition i produktionsområdet, hvilket har medført en væsentlig forbedring af arbejdstemperaturen. 

Hydra/Specma har siden sammenlægningen i begyndelsen af 2016 evalueret den etablerede praksis i de to respektive virksomheder med henblik 
på erfaringsudveksling og udvikling af best practice med særlig fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed. 

GPV har i 2016 haft fokus på forebyggelse og nedbringelse af antallet af arbejdsulykker, og har forberedt indførelse af en ny praksis som indebærer, at fabriksledelsen rapporterer enhver arbejdsulykke til den øverste ledelse, så det på det efterfølgende ledermøde kan evalueres, hvordan lignende episoder kan undgås fremover. 

Inden for miljø og klima har BioMar i 2016 fortsat sin mangeårige indsats for sikring af bæredygtighed. Det gælder bl.a. omfattende udviklingsaktiviteter med henblik på at reducere forbruget af traditionelle marine råvarer, men det gælder eksempelvis også aktiviteter som installering af avancerede luftfiltre på produktionsanlæg, så belastningen på det omgivende samfund reduceres. Konkret har BioMar endvidere i forbindelse med en større udbygning af produktionsanlægget i Norge indgået aftale om langtidsleje af endnu et naturgasdrevet skib, som vil bidrage til lavere CO2-udledning ved transport. 

Fibertex Personal Care og Fibertex Nonwovens har i 2016 begge haft særlig fokus på energiforbruget, og der er foretaget en detaljeret kortlægning af energiforbruget i virksomhedernes delprocesser. Begge virksomheder har i 2016 opnået certificering i energiledelse efter ISO50001 på de danske fabrikker som led i et treårigt projekt om energieffektivisering, hvor der skal gennemføres konkrete energibesparelsesprojekter og laves særlige undersøgelser af potentielle energibesparelsesmuligheder. I det forløbne år har der bl.a. været arbejdet med LED-belysning i begge virksomheder. Det forventes, at det samlede energiforbrug på de to fabrikker i Danmark kan reduceres med henholdsvis ca. 1.500 og ca. 1.000 MWh/år, når alle projekterne er gennemført.

Hydra/Specma har siden sammenlægningen i begyndelsen af 2016 evalueret den etablerede praksis i de to respektive virksomheder som forberedelse til en gennemgående kortlægning af energiforbruget i den samlede virksomhed, der forventes gennemført i 2017.

GPV har i 2016 fastlagt et overordnet mål om at nedbringe elforbruget relativt til omsætningen med 10% i perioden fra 2016 til 2020, og virksomheden har gennem flere år registreret udvalgte data som grundlag for at monitorere udviklingen. På alle virksomhedens fabrikker er der ansat medarbejdere til vedligeholdelse af bygninger og maskiner, som sammen med ledelsen løbende er opmærksomme på muligheder for optimeringer, der kan nedsætte forbruget af el, vand og gas. Som led heri er belysningen på fabrikken i Tarm udskiftet til LED i løbet af 2016.

Inden for områderne menneskerettigheder samt anti-korruption og forretningsetik har vi i 2016 foretaget overordnede vurderinger af de primære risici som basis for det videre arbejde. Arbejdet med vurderingerne er, ligesom udviklingen af politikkerne for samfundsansvar i øvrigt, foretaget i et tværgående samarbejde med repræsentation fra koncernens fem store virksomheder.

I 2017 fastholdes koncernens CR-indsats inden for sociale forhold og medarbejderforhold samt klima og miljø. Herudover vil vi undersøge, hvor vi hensigtsmæssigt kan styrke indsatsen inden for de to andre områder – menneskerettigheder samt anti-korruption og forretningsetik.

På selskabets hjemmeside, schouw.dk/cg2016, findes supplerende oplysninger om handlinger og resultater fra de enkelte virksomheder i 2016.

Kønsmæssig sammensætning (§99b)

Bestyrelsen i Schouw & Co. har fastsat følgende måltal for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen:

For måleperioden 1. april 2013 til 31. marts 2017 er det målsætningen, at antallet af generalforsamlingsvalgte kvindelige medlemmer af bestyrelsen i Aktieselskabet Schouw & Co. skal øges fra nuværende et medlem, svarende til 14%, til mindst to medlemmer, svarende til mindst 28%. Endvidere er det målsætningen for koncernen, at der i alle danske virksomheder i regnskabsklasse store C i samme måleperiode skal opnås en repræsentation på mindst et kvindeligt medlem af bestyrelserne, svarende til mindst 20%. Ved måleperiodens start var der ingen generalforsamlingsvalgte kvindelige medlemmer af bestyrelserne i disse virksomheder.

Der har ikke siden måleperiodens start været foretaget nyvalg til bestyrelsen i Schouw & Co. Bestyrelsen blev den 11. april 2012 forøget fra seks til syv generalforsamlingsvalgte medlemmer, men ved generalforsamlingen den 14. april 2016 blev antallet igen reduceret til seks medlemmer, hvoraf én er kvinde.

Koncernen har seks danske koncernselskaber i den relevante regnskabsklasse. Det er BioMar Group A/S med fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, BioMar A/S med tre generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, Fibertex Personal Care A/S, Fibertex Nonwovens A/S og GPV International A/S med hver fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer samt Hydra-Grene A/S med fem generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Aktuelt er der ingen generalforsamlingsvalgte kvindelige medlemmer af bestyrelserne i disse virksomheder. 

Siden vedtagelsen af de aktuelle måltal har der ikke været foretaget nyvalg til den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelserne i de berørte datterselskaber, med undtagelse af BioMar A/S, hvor et mandligt bestyrelsesmedlem to gange er blevet udskiftet med et nyt mandligt bestyrelsesmedlem. BioMar A/S er et helejet datterselskab af BioMar Group, og bestyrelsen er alene sammensat af ledende medarbejdere fra BioMar Group. Endvidere blev der i forbindelse med overtagelsen af GPV den 1. april 2016 indsat tre nye bestyrelsesmedlemmer. Det var to mandlige repræsentanter fra Schouw & Co. samt et mandligt eksternt medlem med særlig indsigt i den aktuelle branche. 

Koncernen er således i løbet af 2016 ikke kommet nærmere på opfyldelsen af de fastsatte måltal. Da den nuværende måleperiode udløber ved udgangen af marts 2017, har bestyrelsen fastlagt en ny måleperiode omfattende perioden fra den 1. april 2017 til den 31. marts 2021, hvor de nuværende måltal fastholdes. 

Bestyrelsen i Schouw & Co. har endvidere vedtaget følgende politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på koncernens øvrige ledelsesniveauer: 

Schouw & Co. er opmærksom på, at andelen af kvinder på ledelsesniveauerne i koncernen generelt er forholdsmæssigt lavere end medarbejdersammensætningen i koncernen i øvrigt. Schouw & Co. koncernens virksomheder skal derfor gøre en særlig indsats for at skabe nogle gode rammer for den enkelte kvindes karriereudvikling, eksempelvis gennem netværk, mentorordning eller andre konkrete initiativer, der kan styrke den enkeltes ledelseserfaring. 

Schouw & Co. koncernens virksomheder skal endvidere gøre en målrettet indsats for at sikre den bedst mulige repræsentation af kvinder blandt kandidaterne ved besættelse af lederstillinger. 

Politikken er formelt gældende for moderselskabet og de danske virksomheder i regnskabsklasse store C, for hvem der rapporteres, men grundlæggende ønskes den samme holdning afspejlet i koncernens øvrige virksomheder. 

Koncernen lægger vægt på, at der ved ansættelser til lederstillinger tilstræbes den bedst mulige kvindelig repræsentation i ansættelsesprocessens sidste fase. I 2016 har dette været tilfældet ved ansættelse af en finanschef i moderselskabet, hvor valget dog faldt på en mandlig kandidat, og ved ansættelsen af en kvindelig CCO i Fibertex Nonwovens. I Hydra-Grene er en kvindelig økonomichef erstattet af en mandlig medarbejder, som imidlertid blev rekrutteret internt fra et tidligere søsterselskab. 

Koncernen afholder hvert andet år et to-dages symposium med deltagelse af ledende medarbejdere fra hele koncernen. I 2016 deltog 87 medarbejdere i det afholdte symposium, hvoraf 7 var kvinder, svarende til 8,0%. Ved det tilsvarende symposium i 2014 var der 5 kvinder ud af 62 deltagere, ligeledes svarende til 8,0%. 

 

Del