Årsrapport 2018

Schouw & Co. har her til morgen offentliggjort årsrapporten for 2018: 2018 var præget af høj aktivitet og omsætningsfremgang, og EBITDA blev forøget trods intens konkurrence og udfordrende markedsforhold.

 

Hovedpunkter

Realiseret i 2018

  • Omsætningen steg med 7% til 18.253 mio. kr. (2017: 17.032 mio. kr.)
  • EBITDA steg 1.579 mio. kr. (2017: 1.568 mio. kr.)
  • Cash flow fra drift steg med 10% til 837 mio. kr. (2017: 763 mio. kr.)
  • Afkastet af den investerede kapital (ROIC) ekskl. goodwill blev på 14,5 % (2017: 17,6%)
  • Høj aktivitet og omsætningsfremgang i alle virksomheder. Mange aktivitetsudvidelser samt markant opkøb i GPV. EBITDA forøget trods intens konkurrence og udfordrende markedsforhold.
  • Udbyttet for regnskabsåret 2018 foreslås fastholdt på 13 kr. pr. aktie.

 

Forventninger til 2019

  • Vi skal udbygge og forsvare vores positioner, styrke kunderelationerne, optimere produktion og logistik, og vi skal investere i innovation og fremtidssikring.
  • Koncernen prioriterer langsigtet bæredygtig indtjening. God aktivitet og købet af CCS giver forventning om øget omsætning og fremgang i EBITDA.
  • Forventningen for 2019 er en konsolideret omsætning i størrelsesordenen 20,0 mia. kr., et EBITDA i intervallet 1.815-1.975 mio. kr. og et EBIT i intervallet 1.020-1.180 mio. kr.

 

Koncernens udvikling i 2018

BioMar

BioMar fik en god afslutning på et ellers udfordrende år. Både omsætningen og de afsatte mængder i året blev forøget, især foranlediget af de i 2017 tilkøbte rejefoderaktiviteter i Ecuador. Det realiserede EBITDA blev forbedret marginalt trods intens konkurrence i Norge. Resultatandelen fra den associerede opdrætsvirksomhed Salmones Austral i Chile har udviklet sig godt, ligesom virksomhedens ikke-konsoliderede joint venture-aktiviteter i Tyrkiet og Kina udvikler sig godt og får stadig stigende betydning for den samlede aktivitet. 

Fibertex Personal Care

Fibertex Personal Care har realiseret en god omsætningsfremgang, primært drevet af øgede råvarepriser samt øget aktivitet inden for print. Det realiserede EBITDA blev lavere end året før efter øget konkurrence i Asien, negativ påvirkning fra råvarepriser og valutakurser samt omkostninger til indkøring af print i Malaysia.

Fibertex Nonwovens

Fibertex Nonwovens har realiseret god omsætningsfremgang, primært foranlediget af opkøbet af nonwovens-virksomheden i Brasilien i februar 2018. Det realiserede EBITDA blev lavere end forventet, primært foranlediget af en kombination af høje råvarepriser og lavere afsætning i årets sidste del samt væsentlige engangsomkostninger til restrukturering og reduktion af aktiviteten i Indien ved udgangen af året.

GPV

GPV har realiseret fremgang i omsætning og resultat, og har ved udgangen af 2018 overtaget den schweiziske EMS-virksomhed CCS. Det realiserede EBITDA er fortsat belastet af omkostninger til opbygning af aktiviteten i Mexico, ligesom der i forbindelse med købet af CCS er udgiftsført transaktionsomkostninger. Købet af CCS har herudover ikke haft resultatpåvirkning i 2018, men balancen for CCS ultimo 2018 indgår i konsolideringen.

HydraSpecma

HydraSpecma har realiseret god fremgang i omsætningen efter positiv udvikling inden for vindmøllesegmentet og høj aktivitet inden for flere andre forretningssegmenter. Det realiserede EBITDA blev forbedret yderligere baseret på det høje aktivitetsniveau kombineret med effektivitetsforbedringer som følge af gennemførte investeringer i både produktionsudstyr og organisationsudvikling.

Borg Automotive

Borg Automotive har realiseret beskeden fremgang i omsætningen sammenlignet med kalenderåret 2017 baseret på større mængdemæssig afsætning. Da Borg Automotive i 2017 kun indgik i konsolideringen i ni måneder, er den konsoliderede fremgang væsentlig. Det realiserede EBITDA i 2018 blev lavere end forventet, og var blandt andet belastet af øget kundebonus og en række reguleringer vedrørende råvarer (cores).

 

Adm. direktør i Schouw & Co. Jens Bjerg Sørensen udtaler:

”Vi oplevede i 2018 en tilfredsstillende vækst i omsætningen på 7%. Alle virksomhederne har haft højere omsætning end sidste år, hvilket er positivt givet de aktuelle markedsvilkår. Størst fremgang har vi set i HydraSpecma med 11% vækst, blandt andet drevet af god underliggende efterspørgsel i blandt andet vind- og automotive-segmenterne. Fibertex Nonwovens har ligeledes opnået en vækst på 11%, hvoraf størstedelen kommer fra et opkøb i Brasilien i begyndelsen af året.

Udfordrende markedsforhold, stigende råvarepriser og pres på marginerne har medført, at indtjeningen desværre ikke har kunnet følge med væksten i omsætningen, men herudover er der også tale om mere enkeltstående begivenheder. De årlige kontraktforhandlinger på det vigtige norske marked i sommeren 2018 medførte, at BioMar fra 2. halvår 2018 har haft lavere volumen end normalt. Derudover oplevede Fibertex Personal Care ganske overraskende, at flere af de store kunder i Asien nedjusterede deres efterspørgsel fra 2. halvår 2018 og frem, uden at der dog er tegn på, at væksten på det asiatiske marked ikke også i de kommende år vil være betydelig. Under de givne omstændigheder er jeg derfor tilfreds med, at koncernens EBITDA i 2018 var højere end i 2017, selv om vi fra årets begyndelse havde forventet større fremgang.

Styrkelse af virksomhedernes strategiske position og langsigtede konkurrencekraft er central, og i 2018 har vi investeret omkring 1,5 mia. kr. i kapacitetsudvidelser og køb af virksomheder.

Schouw & Co. er blevet en global virksomhed, og i begyndelsen af 2019 har virksomhederne ca. 10.000 medarbejdere på 60 produktionsfaciliteter i 29 lande. BioMar bygger fabrik i Australien for bedre at kunne servicere lakseopdrætterne i området, og der investeres i yderligere rejefoderkapacitet i Ecuador. Fibertex Personal Care starter produktion af print på nonwovens i USA, og Fibertex Nonwovens har inden for det seneste halvandet år købt virksomheder i Brasilien og USA. Både HydraSpecma og Borg Automotive har udvidet deres produktionsfaciliteter i Polen.

I de kommende år ser vi gode muligheder for at få yderligere værdi ud af de betydelige investeringer, vi har foretaget de seneste år. Alle vores virksomheder har stærke positioner og står godt rustet i konkurrencen. Vi ser dog også en vis usikkerhed, og derfor bliver 2019 et år, hvor vi i høj grad vil fokusere på at styrke indtjeningsevnen og generere cash flow.

 

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørn Ankær Thomsen, bestyrelsesformand

Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22.

 

Årsrapporten kan læses i sin helhed her.

Yderligere oplysninger om Schouw & Co. kan indhentes på www.schouw.dk

 

Del