Årsrapport 2017

Væsentlig omsætningsfremgang, kapacitetsudvidelser og ekspansion

Schouw & Co. havde et godt år med væsentlig omsætningsfremgang, spændende opkøb og store aktivitetsudvidelser, og EBIT steg trods øget konkurrence.

Koncernens omsætning blev i 2017 forøget med 19% til 17.032 mio. kr. mod 14.369 mio. kr. i 2016. Den organiske vækst udgjorde 10%, og alle koncernens virksomheder har i væsentlig grad bidraget til fremgangen. Hertil kommer naturligvis effekten fra de senest tilkøbte virksomheder, som ikke indgik  konsolideringen i samme omfang i 2016.

Årets resultat af primær drift steg fra et EBIT på 1.038 mio. kr. i 2016 til et EBIT på 1.093 mio. kr. i 2017. Årets EBIT er i forhold til 2016 belastet af købsomkostninger på 11 mio. kr. samt yderligere afskrivninger og reguleringer som følge af købesumsfordeling på i alt 51 mio. kr. BioMar realiserede i 2017 et EBIT bedre end forventet, om end lidt lavere end det overordentlig gode resultat året før, mens de øvrige virksomheder, inklusive de senest tilkøbte, realiserede resultater på niveau med det forventede med undtagelse af HydraSpecma, der sluttede året lavere end ventet.


Hovedpunkter

Realiseret i 2017

  • Omsætningen steg med 19% til 17.032 mio. kr. (2016: 14.369 mio. kr.)

  • EBIT steg til 1.093 mio. kr. (2016: 1.038 mio. kr.) trods skærpet konkurrence

  • Afkastet af den investerede kapital (ROIC) ekskl. goodwill blev på 17,6 % (2016: 20,2%)

  • Højt aktivitetsniveau med bl.a. køb af industrivirksomheden Borg Automotive og herved etablering af et sjette porteføljeben, BioMars køb af Alimentsa, samt i øvrigt væsentlige investeringer i udvidelser og ekspansion virksomhederne

  • Udbyttet for regnskabsåret 2017 foreslås øget med 8% til 13 kr. pr. aktie.


 Forventninger til 2018

  • Koncernen forsvarer strategiske markedspositioner og investerer i fastholdelse af konkurrenceevnen

  • Fortsat investering i kapacitet og løft af kompetencer

  • Forventningen for 2018 er en konsolideret omsætning i størrelsesordenen 18,1 mia. kr., et EBITDA i intervallet 1.665-1.805 mio. kr. og et EBIT i intervallet 1.110-1.250 mio. kr.


Koncernens udvikling i 2017

BioMar
BioMar har forøget de afsatte mængder væsentligt med størst fremgang på lakseområdet, men udviklingen i valutakurser og råvarepriser har dog afdæmpet stigningen i omsætning. Resultat af primær drift blev lidt svagere end det overordentligt gode resultat året før, først og fremmest som resultat af øget konkurrence. Virksomhedens ikke-konsoliderede joint venture-aktiviteter i Tyrkiet og Kina udvikler sig godt og får stadig stigende betydning for den samlede aktivitet. BioMar forbereder endvidere etablering af ny fabrik i Tasmanien, som skal stå klar i slutningen af 2019.

Fibertex Personal Care
Fibertex Personal Care har realiseret en væsentlig omsætningsfremgang, primært drevet af øgede mængder i Malaysia og stigende aktivitet ved Innowo Print. Resultat af primær drift blev forbedret som følge af fremgang i Malaysia og Innowo Print. Udover investeringerne i Europa og Asien har Fibertex Personal Care i 2017 taget initiativ til etablering i USA med en produktionsenhed til print på nonwovens.

Fibertex Nonwovens
Fibertex Nonwovens har realiseret omsætningsfremgang, som er bredt funderet på alle virksomhedens fabrikker. Resultat af primær drift blev ligeledes forbedret trods en særdeles udfordrende  råvareprisudvikling gennem året. Virksomheden har i 2017 investeret i opgradering og udvidelse af produktionsapparatet, og har efter udløbet af regnskabsåret etableret sig i Brasilien gennem opkøb af nonwovens-producenten Duci.

HydraSpecma
HydraSpecma har øget omsætningen med fremgang på en række forretningssegmenter, men mærker dog fortsat afmatning inden for udvalgte segmenter. Afsætningen inden for vindmøllesegmentet har været på niveau med året før, men med væsentlig ændret geografisk fordeling. Resultat af primær drift blev noget lavere end året før blandt andet som følge af øgede produktionsomkostninger ved uventet høj efterspørgsel inden for visse segmenter samt væsentlige omkostninger vedrørende aktiviteterne i Kina.

Borg Automotive
Borg Automotive har i kalenderåret 2017 realiseret omsætningsmæssig fremgang i forhold til året før. Resultat af primær drift blev ligeledes forbedret, når der bortses fra afskrivninger og reguleringer som følge af den købesumsfordeling, der blev foretaget i forbindelse med overtagelsen, samt særlige engangsomkostninger, der blev afholdt inden overtagelsen den 3. april 2017.

GPV
GPV har realiseret markant omsætningsmæssig fremgang med væsentlige bidrag både fra organisk vækst, herunder etableringen i Mexico, og fra købet af EMS-virksomheden BHE tidligere på året. Resultat af primær drift blev ligeledes væsentligt forbedret, selvom der i perioden er afholdt omkostninger til integration efter købet af BHE, etablering i Mexico og aktivitetsudvidelser i øvrigt. 


Adm. direktør i Schouw & Co. Jens Bjerg Sørensen udtaler:

”Vi er virkelig tilfredse med udviklingen i 2017. Kort fortalt blev 2017 et år, hvor vi nåede de udmeldte resultatforventninger. Vi så et højt tempo og en fokuseret indsats i alle vores porteføljevirksomheder – men det var også et år, hvor vi med stor respekt kunne registrere en skærpet konkurrencesituation på flere af vores markeder.

Alle koncernens virksomheder bidrog positivt til omsætningsfremgangen, hvor Borg Automotive (tilkøbt i 2017) og GPV (tilkøbt i 2016) sammen med BioMar stod for de største enkeltbidrag.

Udviklingen dækker over en væsentlig volumenfremgang, som dog blev delvist udvandet af lavere priser og en ugunstig valutakursudvikling inden for nogle af vores største forretningsområder i BioMar og Fibertex Personal Care. Vores robusthed blev testet, og vi formåede at vinde markedsandele.

EBIT-resultatet dækker ligeledes over en positiv fremgang i alle virksomheder med undtagelse af HydraSpecma, der i 2017 var belastet af omkostninger af særlig karakter, samt BioMar, hvor resultatet året før indeholdt betydelige indtægter vedrørende særlige forhold, som ikke blev gentaget i samme omfang i 2017. Herudover var resultatet naturligt belastet af den store investeringsaktivitet i 2017 med transaktionsomkostninger og reguleringer som følge af købesumsfordelinger. Korrigeret for disse særlige forhold var der samlet set en god forbedring af den underliggende indtjening i 2017.

Som et led i koncernens Go Strong strategi, der har fokus på fortsat vækst og udvikling, har vi i 2016 og 2017 investeret over tre mia. kr. i værdiskabende initiativer og tilkøb af nye virksomheder. Alene i 2017 blev der investeret over to mia. kr. i yderligere positionering og kapacitetsudvidelse, herunder produktivitetsforbedring og produktudvikling.

Alle vores virksomheder er karakteriseret af en ledende position i deres respektive industrier, en international profil og ikke mindst en agil virksomheds- og ledelseskultur, som sikrer værdiskabelse sammen med Schouw & Co.’s aktive ejerskab. Specielt paratheden til et nyt aktivt ejerskab er afgørende, når vi vurderer de forskellige investeringsmuligheder, og her mødte vi den helt rigtige ånd hos Borg Automotive og ligeledes hos GPV, som vi tilkøbte i 2016.

Det kræver inspiration og dygtige medarbejdere, hvis den ledende position inden for produkt- og forretningsudvikling skal fastholdes, og derfor vil vi også i 2018 investere i kompetenceopbygning, digitalisering og innovation.”

 

Telefonkonference

Schouw & Co. afholder telefonkonference (på engelsk) for analytikere, medier m.fl. 
fredag den
9. marts 2018 kl. 09.00.


Deltagere i telefonkonferencen bedes benytte et af følgende telefonnumre: 
DK: +4535445583 // UK: +442031940544 // SE: +46856642661 // US: +18552692604.

 

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørn Ankær Thomsen, bestyrelsesformand
Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22.


Årsrapporten kan læses i sin helhed her.

 

 

 

Del